ენა: ka

ვალუტა: GEL

მომსახურების პირობები

Scroll

მუხლი 1

უძრავი ქონების ზოგადი პირობები:
არეგულირებს საქმიან ურთიერთობას უძრავი ქონების სააგენტოს და ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს შორის, რომელიც აფორმებს წერილობით უძრავ ქონებას. ზოგადი წესები და პირობები წარმოადგენს უძრავი ქონების ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, რომელიც დადებულია სააგენტოსა და მომხმარებელს შორის. უძრავი ქონების სააგენტოსთან ხელშეკრულების გაფორმებით, დირექტორი ადასტურებს, რომ ეთანხმება ზოგადი წესებისა და პირობების დებულებებს და სრულად იღებს მათ.

მუხლი 2

ამ ზოგადი წესებისა და პირობების ტერმინებსა და დასახელებებებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა უძრავი ქონების სააგენტო შპს რედ ს.კ 400272566- ავტორიზებული უძრავი ქონების სააგენტო, რომელიც აკმაყოფილებს უძრავი ქონების ბაზარზე შუამავლობის მოთხოვნებს. უძრავი ქონების აგენტის შუამავლობა ეხება საქმიანობებს, რომელიც დაკავშირებულია მესამე პირთან დაკავშირებასა და წარდგენასთან, აგრეთვე მოლაპარაკებებსა და მომზადებას კონკრეტული უძრავი ქონების შესახებ სამართლებრივი აქტების დასადებად, განსაკუთრებით უძრავი ქონების ყიდვის, გაყიდვის და გაქირავების შემთხვევაში. უძრავი ქონება არის მიწის ნაკვეთები, ყველაფერთან ერთად, რაც მუდმივ კავშირშია მიწასთან მისი ზედაპირის ზემოთ ან ქვემოთ, საკუთრების და სხვა ქონებრივი უფლებების შესახებ ზოგადი დებულებების შესაბამისად. მთავარი არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც უძრავი ქონების აგენტთან აფორმებს უძრავი ქონების სააგენტოს წერილობით ხელშეკრულებას. მესამე მხარე არის პირი, რომელსაც უძრავი ქონების აგენტი წარუდგენს კონკრეტული უძრავი ქონების იურიდიული გარიგების დადების მოლაპარაკების მიზნით. უძრავი ქონების აგენტების საფასური არის თანხა, რომელიც უნდა გადაუხადოს მესაკუთრემ უძრავი ქონების გაყიდვის ან გაქირავების მომსახურებისთვის.

უძრავი ქონების სააგენტოს ხელშეკრულება
მუხლი 3.

უძრავი ქონების სააგენტოს ხელშეკრულების ხელმოწერით სააგენტო იღებს ვალდებულებას რეალიზაცია მოახდინოს მესამე პირის უძრავი ქონების. ხელშეკრულება იდება წერილობითი ფორმით და განსაზღვრული ვადით. ხელშეკრულება დადებულად ჩაითვლება მას შემდეგ, რაც მას ხელს მოაწერენ ორივე ხელშემკვრელი მხარე.

ექსკლუზიური სააგენტოს ხელშეკრულება
მუხლი 4

ექსკლუზიური სააგენტოს ხელშეკრულების ხელმოწერით, მესაკუთრე ვალდებულია არ აიყვანოს სხვა აგენტი, ანუ არ გაყიდოს უძრავი ქონება თავად ან სხვა გზით.

აგენტის ვალდებულებები
მუხლი 5.

ამ ხელშეკრულების ხელმოწერით აგენტი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს შემდეგი:
ის შეეცდება მოძებნოს დაინტერესებული მხარე და გააცნოს მხარის პრინციპი შუალედური სამართლებრივი გარიგების დასადებად. გააფრთხილოს მომხმარებელი აშკარა ხარვეზებისა და შესაძლო რისკების შესახებ მიწის რეესტრში არსებული დარღვევების, რეგისტრირებული უძრავი უფლებების ან სხვა მესამე მხარის უფლებებზე უძრავ ქონებაზე, შეასრულოს ყველა საჭირო ქმედება უძრავი ქონების ბაზარზე წარდგენისთვის, უძრავი ქონების სათანადოდ რეკლამირება და უძრავი ქონების სააგენტოს ხელშეკრულებაში შეთანხმებული ყველა სხვა აქტივობა. ნება მიეცით მესამე პირებს ნახონ ქონება.

აგენტის სერვისი
მუხლი 6

აგენტი ჩაითვლება შუამავლად თუ მან:
უშუალოდ გააცნო და/ან გაუგზავნა მესამე პირს კონკრეტული ქონება მოაწყო შეხვედრა მესაკუთრესა და მესამე მხარეს შორის სამართლებრივი გარიგების დასრულებაზე მოლაპრაკების მიზნით. თუ მომხმარებელი დაფიქსირებულია ბაზაში.

აგენტის მომსახურების ფასები
მუხლი 16.

უძრავი ქონების აგენტების საფასური დარიცხული იქნება მიღწეული შესყიდვის ფასის მთლიანი თანხის პროცენტულად. უძრავი ქონების შესყიდვა: უძრავი ქონების შესყიდვის ფასის შეთანხმებული პროცენტი (%),